php如何替换数组的key插图

函数介绍:

array_combine() 函数通过合并两个数组来创建一个新数组,其中的一个数组元素为键名,另一个数组的元素为键值。

(推荐教程:php视频教程

注意:

键名数组和键值数组的元素个数必须相同!

代码实现:

// 需要替换 key 的数组
$arr_old = array(
  '0' => array('id' => 1, 'name' => 'Carroll'),
  '1' => array('id' => 2, 'name' => 'Chrdai'),
  '3' => array('id' => 3, 'name' => 'xiaodai'),
);

// 将新的key定义一个新数组
$key_name = array('key1','key2','key3');

// 现在开始替换
$arr_new = array_combine($key_name,$arr_old);

var_dump($arr_new);
/*
array (size=3)
 'key1' =>
  array (size=2)
   'id' => int 1
   'name' => string 'Carroll' (length=7)
 'key2' =>
  array (size=2)
   'id' => int 2
   'name' => string 'Chrdai' (length=6)
 'key3' =>
  array (size=2)
   'id' => int 3
   'name' => string 'xiaodai' (length=7)
*/

相关推荐:php培训

php如何替换数组的key
—–文章转载自PHP中文网如有侵权请联系admin#tyuanma.cn删除